Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng. Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn. Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.

More ways to listen