Allfinn Podcast คุยการเงินให้เป็นเรื่องง่ายๆ Podcastที่จะเล่าเรื่องการเงินให้ฟังแบบง่ายๆ จากประสบการณ์ตรงของนักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญ คุณกษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์(เอ), AFPT . Allfinn ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ปรึกษาการเงิน(Financial Advisory Firm)ครบวงจร ให้บริการลูกค้าโดยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเงินอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) . ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.allfinn.net/เกี่ยวกับเรา

More ways to listen