หลักการปฏิบัติในเมตตาสมาธิขั้นสูง (Metthasamadhi intensive meditation)

อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เนื้อหาในการปฏิบัติ 1.วิสัยการปฏิบัติ เเละมัฌชิมาปฏิปทาที่ไม่เท่ากัน 2.การปรับเเก้ทิฐิ เเละ MINDSET ของการปฏิบัติธรรม 3.การตั้งกำลังใจเเละอธิษฐานบารมี 4.มรรค เส้นทางเเห่งธรรม 5.สมาบัติที่ต้องเพาะบ่มขึ้นจนเป็นวสี 6.การวางอารมณ์กรรมฐาน เมฆจิต จิตผ่องใส 7.พุทธานุสติ การทรงภาพพระ ฝึกอย่างไรให้ชัดเจน 8.การทรงภาพพระสามฐาน ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

More ways to listen