پادکست های آموزشی و پادکست های دانشجویی از رسانه دیتاجو

datajoo | دیتاجو

پادکست های آموزشی، پادکست های دانشجویی و پادکست های خبری، از مجموع فعالیت های تیم رسانه ای دیتاجو است که برای دانشجویان و دانشگاهیان مطابق با نیاز روز تولید کرده و به رسانه های صوتی جهت نشر و بازنشر ارسال کرده است. http://datajoo.com/ http://datajoo.com/datajoo-educational-podcasts/

More ways to listen