Q嘟學台語

Yile Yien OhTâi-gí

被一個台語講得很輪轉的外國人(阿勇)刺激到,這位媽媽,決定帶著兩個女兒QQ(以樂)、嘟嘟(以恩)練習台語 Powered by Firstory Hosting

More ways to listen