مبارزه با فساد در ایران (1)

Thursday 16 January 2020
00:00
00:00

 🔊 فایل صوتی  مبارزه با فساد در ایران  (1)  سخنرانی   دکتر حسن محدثی گیلوایی    دکتر حسن محدثی،، به دو تئوری فساد "بازتوزیعی" و "استخراجی" اشاره کرد که بسته به مناسبات بین جامعه و دولت با یکدیگر متمایز می شوند و در ایران به دلیل قوی بودن دولت و ضعف جامعه تئوری دوم مورد نظر قرار می گیرد. وی در ادامه ضمن مطرح ساختن مشخصات ساختاری کشورهای درگیر فساد از قبیل، "عدم چرخش نخبگان"، "وجود انتخابات صوری"، "قوه قضاییه غیر مستقل"، "وجود ایدئولوژی رسمی"و ... نتیجه این ویژگی‌ها را به وجود آمدن ریاکاری ساختاری دانست و با اشاره به نظارت استصوابی در ایران، آن را عامل مخرب در چرخش نخبگان عنوان کرد. پادکست ایپونا دیده بان سیاستگذاری ایران Iran Policy Watch News Agency

More ways to listen