جنگ من، داستان من | MY FIGHT, MY STORY

Mahsa Anousheh

.اینجا ایده میگیری، که تو به عنوان یک زن چطور در هر موقعیتی مسیر موفقیتت رو پیدا کنی و خستگی ناپذیر ادامه بدی

More ways to listen