Bạn đang ngứa thân tâm trí? Mình có thể gãi cùng với bạn. Mình viết blog, xong mình đọc. Bạn có thể ngồi vọc. 😀 Khuyến (khích việc được) Chạm.

More ways to listen