Kyuu & Wani 💮 香港|粵語

Kyuu Wani

Kyuuwani podcast頻道由兩個香港土生土長嘅香港人(Kyuu & Wani)由2021-01-04開始錄製,內容充滿本土情懷,語言係我哋香港人最為熟悉嘅廣東話粵語為主,每週更新,讓你可以喺休息時間舒適地聽住自己有親切感嘅語言😌 根據頻道後台資料,有不少外地朋友都有聽我哋呢個香港廣東話Podcast頻道!歡迎世界各地想學廣東話、了解香港文化嘅朋友收聽我哋Kyuu & Wani! 【在更多平台追蹤Kyuuwani】 官方網站:https://kyuuwani.com Instagram:https://instagram.com/kyuuwani Spotify:https://podcast.kyuuwani.com Facebook:https://www.facebook.com/kyuuwani Twitter:https://twitter.com/kyuuwani YouTube:https://yt.kyuuwani.com #香港podcast #hongkongpodcast #hkpodcast #hongkong #hk #廣東話podcast Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kyuuwani/support

More ways to listen