اینجا براتون زندگینامه تعریف می‌کنم.

More ways to listen