LoheSefid | پادکست فارسی لوح سفید

Amin Houshmand

لوح سفید پادکستی در مورد زبان، مفاهیم زبانشناسی و کاربرد آنها در زندگی روزمره که شاید به آنها توجه نمی‌کنیم

More ways to listen