ஈஸ்வரபட்டர்

Omeswara

எல்லோரும் என்னைப் போல் மெய் ஞானியாக வளர வேண்டும் என்பதே என் ஆசை

More ways to listen