เรื่องเล่าจากพระโอษฐ์

ไทยไตรปิฎก

ชุดธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส แปลและรวบรวมจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีโดย พุทธทาสภิกขุเอื้อเฟื้อบทธรรมโดย เมตตา พานิช (ประธานธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม)บทธรรมอ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรืองเผยแผ่โดย ไทยไตรปิฎกติดตามได้ธรรมอื่นๆได้ที่ https://thaitripidok.com

More ways to listen