สมัยหนึ่งในพุทธกาล

ไทยไตรปิฎก

สมัยหนึ่งในพุทธกาล หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจมาจากพระไตรปิฎกภาคเสียงอ่าน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทธรรมอ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรืองเผยแผ่โดย ไทยไตรปิฎกติดตามได้ธรรมอื่นๆได้ที่ https://thaitripidok.com

More ways to listen