எண்ணங்கள் செயலாகும்

Kasi.Jeevalingam (Yarlpavanan)

உள்ளத்தில் உள்ள நல்லெண்ணங்களே, நல்ல செயல்களைச் செய்யத் தூண்டுகிறது.

More ways to listen