مرکز عدالت برای کودکان و نوجوانان

Juvenile Justice Centre

مرکز عدالت برای کودکان و نوجوانان هدف دارد تا برای نوجوانان در منطقه، سیاست گذاران، وکلای مدافع، متخصصین، ارایه دهندگان خدمات و علاقمندان خدمات آموزشی و اطلاع رسانی درخصوص فرایندهای رو به ظهور در منطقه ارائه دهد. این تلاش با هدف بهبود پایبندی به کنوانسیون حقوق کودک و دیگر استانداردهای بین المللی حقوق بشردر منطقه صورت می گیرد.

More ways to listen