พื้นฐานเมตตาสมาธิ - Basic Metthasamadhi Meditation

อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

เนื้อหาในการฝึกปฏิบัติหลักสูตรเมตตาสมาธิ 1.ทำไมต้องฝึกสมาธิ 2.ความสำคัญของเมตตาสมาธิ 3.ประโยชน์ของสมาธิกับชีวิตทางโลก 4.สัมมาทิฏฐิ 5.การน้อมจิตพิจารณาตาม 6.วิสัยการปฏิบัติธรรม 7.ฌาณ สมาธิ เอกคตารมณ์และอุเบกขารมณ์ 8.จับลมหายใจ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) 9.เทคนิคการล้างลมหยาบ และอารมณ์พระกรรมฐาน 10.อาการในฌาณ 1 - ฌาณ 4 และการใช้งาน 11.ฌาณ 4 ในลัดนิ้วมือเดียว 12.เมตตาอัปมาณฌาณ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) 13.ขอขมากรรม (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) 14.รวมบุญ (ปฏิบัติน้อมจิตตาม) 15.ทำไมต้องขอขมากรรม และล้างคำอธิษฐาน 16.ศีลและพรหมวิหาร 4 ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต อาจารย์คณานันท์ ทวีโภค

More ways to listen